Informacja o danych osobowych

Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik akceptuje niniejszą informację o danych osobowych. Administratorem danych jest Société BIC z siedzibą pod adresem 12 boulevard Victor Hugo - 92611 Clichy Cedex - Francja.

1. Oświadczenie o ochronie prywatności

Grupa BIC (w tym Société BIC, jej podmioty stowarzyszone i zależne, określane w niniejszym dokumencie jako "BIC" lub "my") zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników odwiedzających witrynę internetową bic.com ("Witryna"). Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności ("Informacja o ochronie prywatności") jest poinformowanie użytkownika o rodzajach informacji, które możemy gromadzić na jego temat podczas odwiedzania Witryny, o sposobie ich wykorzystania, o tym, czy ujawniamy je innym, a także o przysługujących mu prawach.

Witryna nie wymaga od odwiedzających podawania danych osobowych w celu uzyskania dostępu do publicznego obszaru Witryny. Z wyjątkiem informacji o korzystaniu z Witryny i plików cookie, żadne dane osobowe odwiedzających Witrynę nie są automatycznie gromadzone. Wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik może nam przekazać, zostaną odzyskane z narzędzi Grupy BIC zgodnie z istniejącą wcześniej podstawą prawną, taką jak wykonanie umowy lub zebrane za zgodą użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać lub zmienić swoją zgodę na wykorzystywanie lub ujawnianie przez nas jego danych osobowych lub zażądać usunięcia ich z rejestrów BIC, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych i umownych. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie przekazywać nam danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi oferowanej na Stronie, nie będziemy w stanie świadczyć tej usługi na rzecz użytkownika.

2. Wykorzystanie gromadzonych przez nas danych osobowych

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy gromadzić jego dane, w tym dane dotyczące korzystania przez niego z Witryny i komputera, z którego uzyskał do niej dostęp. Możemy gromadzić dane przekazane nam bezpośrednio przez użytkownika lub możemy wykorzystywać dane zgromadzone z innych zasobów informatycznych Grupy BIC zgodnie z istniejącą wcześniej podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych.

Gromadzone i wykorzystywane dane:

W celu udzielenia odpowiedzi na żądania użytkownika Formularz "Skontaktuj się z nami" - Dane kontaktowe, dane dotyczące tożsamości - Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika podczas przesyłania żądania za pośrednictwem Witryny. Podane przez użytkownika dane będą wykorzystywane przez BIC i/lub naszego wybranego partnera biznesowego działającego w imieniu BIC w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika przesłane za pośrednictwem Witryny.

Wysyłanie biuletynów - dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, dane marketingowe i komunikacyjne - po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika podczas subskrypcji biuletynów.

Wysyłanie instytucjonalnych wiadomości e-mail - dane kontaktowe, dane identyfikacyjne - niezbędne do wykonania umowy zawartej podczas dokonywania zakupów w naszej Witrynie.

Kontaktowanie się z użytkownikiem w przypadku udziału w loteriach i konkursach - dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, inne dane określone w dokumentacji loterii lub konkursu - na podstawie wyraźnej zgody użytkownika w przypadku udziału w loterii lub konkursie. Podane przez użytkownika dane będą wykorzystywane przez BIC i/lub naszego wybranego partnera biznesowego działającego w imieniu BIC w celu przeprowadzenia loterii lub konkursu.

W celu poinformowania użytkownika o zmianach w regulaminie naszej witryny lub powiadomieniu o danych osobowych; oraz w celu poproszenia użytkownika o pozostawienie komentarza - Dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, dane profilowe - Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego

W celu zarządzania i ochrony naszej działalności i tej Witryny, w tym poprawy bezpieczeństwa danych, rozwiązywania problemów z danymi i systemami, konserwacji i testowania systemu, hostingu i raportowania danych - Dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, dane profilu, dane techniczne, dane dotyczące użytkowania - Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów: w celu zapewnienia użytkownikowi najbardziej aktualnych warunków korzystania z naszej Witryny oraz w celu zapewnienia, że Witryna działa zgodnie z przeznaczeniem i gdzie można ją ulepszyć

Dostarczanie użytkownikowi odpowiednich treści Witryny oraz mierzenie lub rozumienie skuteczności treści, które mu dostarczamy - Dane kontaktowe, dane dotyczące tożsamości, dane profilowe, dane techniczne, dane dotyczące użytkowania - Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego

Przedstawianie użytkownikowi sugestii i zaleceń dotyczących usług lub treści, które mogą być dla niego interesujące - dane kontaktowe, dane dotyczące tożsamości, dane marketingowe i komunikacyjne, dane profilowe, dane techniczne, dane dotyczące użytkowania - Niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy: zapewnienie wydajnego i bezpiecznego działania Witryny, w tym utrzymanie usług informatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i danych oraz ulepszanie

Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej Witryny, naszych usług, naszego marketingu, naszych relacji z klientami i doświadczeń klientów - Dane techniczne, dane dotyczące użytkowania - Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów: w celu przeglądu użytkowania i opinii klientów, ulepszenia naszej Witryny i określenia sposobów rozwoju naszej działalności.

Szczegóły dotyczące "rodzaju danych":

  • "Dane kontaktowe": w tym adres służbowy, adres e-mail i/lub numer telefonu. Nie będziemy wykorzystywać numeru telefonu użytkownika do zimnych połączeń. Chcielibyśmy jednak poinformować, że użytkownik może teraz sprzeciwić się wszelkim akwizycjom telefonicznym. W tym celu należy odwiedzić stronę http://www.bloctel.gouv.fr;
  • "Dane identyfikacyjne": w tym imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator i tytuł;
  • "Dane marketingowe i komunikacyjne": w tym preferencje dotyczące marketingu, komunikacji i powiadomień. Śledzimy również, kiedy użytkownik otrzymuje i czyta komunikację marketingową od nas, jakie informacje wykorzystujemy do ulepszania naszych usług marketingowych, dostarczania bardziej odpowiednich informacji i poprawy jakości naszych materiałów marketingowych. Dodatkowe informacje na temat danych osobowych, które będziemy przetwarzać w celach marketingowych, są zawarte w wysyłanych przez nas komunikatach marketingowych;
  • "Dane profilowe": w tym informacje gromadzone stopniowo podczas odwiedzania naszej Witryny, w tym strona odsyłająca, odwiedzane strony, podejmowane działania, wzorce odwiedzin stron i informacje z wypełnianych formularzy;
  • "Dane techniczne": obejmują informacje gromadzone podczas uzyskiwania dostępu do naszej Witryny, adres protokołu internetowego (IP), dane połączenia, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na używanych urządzeniach; oraz
  • "Dane o użytkowaniu": informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej Witryny.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do innych celów, o których użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem i które zaakceptuje, lub do innych celów dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Poufność danych dzieci

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy celowo danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat lub w innym wieku określonym przez lokalne przepisy.

Jeśli zdecydujemy inaczej, uzyskamy zgodę przedstawiciela prawnego przed zebraniem danych osobowych od dzieci, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (wiek, dla którego wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego, różni się w zależności od kraju).

3. Łącza do lub z innych witryn internetowych

Witryna może integrować platformy stron trzecich, takie jak funkcje "Lubię to" i "Udostępnij" Facebooka lub Twittera. Możemy zbierać informacje techniczne za pomocą plików cookie lub innych technologii platform stron trzecich, takich jak te wymienione w tym akapicie. Dane techniczne mogą obejmować adres IP użytkownika, trasę nawigacji, system operacyjny i inne dane. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z platformami stron trzecich, na przykład korzystając z funkcji "Lubię to" lub "Udostępnij", mogą one rejestrować jego interakcje z Witryną. Platformy te mają własne zasady dotyczące danych osobowych regulujące wykorzystanie gromadzonych przez nie danych osobowych lub nieosobowych.

4. W jaki sposób nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie

Podobnie jak inne witryny, nasza Witryna może wykorzystywać standardową technologię zwaną "plikami cookie" do gromadzenia informacji o korzystaniu z Witryny. Więcej informacji można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

5. Nie monitorujemy

Nie wykorzystujemy informacji uzyskanych z tej Witryny do udziału w działaniach powszechnie znanych jako "reklama behawioralna" i domyślnie nie monitorujemy działań użytkownika w innych witrynach. Niektóre przeglądarki mają funkcję "nie śledź", która pozwala użytkownikowi wskazać witrynom innym niż nasza, że nie chce, aby śledziły one jego aktywność online. Funkcje te nie są jeszcze ustandaryzowane, a nasza Witryna jest w stanie reagować na niektóre, ale nie wszystkie z tych sygnałów.

6. Ujawnianie danych stronom trzecim

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie lub dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo, nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody i nie zezwalamy stronom trzecim na gromadzenie danych osobowych użytkowników naszej Witryny. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze Witryny, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze użytkownika, pod warunkiem, że takie strony trzecie zgadzają się zachować poufność i bezpieczeństwo tych informacji. Dostawcy zewnętrzni zachowują dane, których potrzebują do wykonywania funkcji, do których zostali wyznaczeni, a my nie upoważniamy tych stron trzecich do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych do własnych celów marketingowych lub innych.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli takie ujawnienie jest dozwolone lub konieczne do przestrzegania prawa (na przykład w odpowiedzi na nakaz przeszukania lub inne prawomocne zapytanie lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo), w celu egzekwowania zasad Witryny, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub naszych partnerów. Informacje o odwiedzających, które nie umożliwiają ich identyfikacji, mogą być jednak przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

W przypadku sprzedaży całości lub części naszej firmy lub jej aktywów lub fuzji z inną firmą, ponieważ dane osobowe mogą zostać uwzględnione w tej transakcji, możemy wykorzystać lub ujawnić takie dane innym stronom zaangażowanym w transakcję.

Należy pamiętać, że dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane przez naszych dostawców usług zlokalizowanych w zagranicznych jurysdykcjach, których przepisy dotyczące danych osobowych mogą różnić się od przepisów jurysdykcji, której użytkownik podlega.

7. Prawa użytkownika

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują określone prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. BIC zobowiązuje się do poszanowania praw użytkownika i będzie działać niezwłocznie i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami lub regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkownika.

W niniejszej sekcji opisano prawa użytkownika i wyjaśniono, jak z nich korzystać.

Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat wykorzystywania i udostępniania jego danych osobowych. BIC przekaże użytkownikowi takie wyjaśnienie w zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym i łatwo dostępnym formacie oraz będzie posługiwać się prostym językiem.

Prawodostępu: użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy BIC przetwarza jego dane osobowe, uzyskać dostęp do jego danych osobowych oraz dowiedzieć się, w jaki sposób jego dane osobowe są wykorzystywane.

Prawodo sprostowania: Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych. Jeśli BIC ujawni odpowiednie dane osobowe osobom trzecim, podejmiemy uzasadnione kroki w celu poinformowania takich osób trzecich o sprostowaniu, o ile będzie to możliwe.

Prawo do usunięcia danych: użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez BIC. Jest to również znane jako prawo do bycia zapomnianym. Nie jest to bezwarunkowe prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych. BIC rozpatrzy każdy wniosek zgodnie z wymogami wszelkich przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik ma prawo do uniemożliwienia przetwarzania jego danych osobowych w pewnych okolicznościach. Prawo to przysługuje w przypadku zakwestionowania dokładności danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się żądaniu usunięcia i ograniczenia przetwarzania lub gdy dane osobowe nie są już wymagane przez BIC, ale użytkownik wymaga ich zachowania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych: w pewnych okolicznościach użytkownik może zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych (lub przekazania takich danych stronie trzeciej) w powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przekazanych spółce BIC przez użytkownika i jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub jeśli dane osobowe mają być przetwarzane w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się drogą elektroniczną.

Prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez BIC, jeśli (i) dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów lub w celu wykonania zadania w interesie publicznym (w tym profilowania), (ii) dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego lub (iii) dane są przetwarzane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do sprzeciwu w momencie gromadzenia danych, a prawo do sprzeciwu zostanie wyraźnie podkreślone i przedstawione w sposób jasny i odrębny od wszelkich innych informacji.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom: w przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje skutek prawny lub podobny, użytkownik ma prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych: privacy@bicworld.com.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy zasady i procedury mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Ponadto wdrożyliśmy zabezpieczenia technologiczne, w tym oprogramowanie zabezpieczające, hasła i zapory ogniowe zaprojektowane w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do komputera użytkownika. Nie twierdzimy, że nasz system jest nieprzenikniony w nietypowych okolicznościach lub że będzie odporny na przyszłe ataki.

9. Przesyłanie i przechowywanie informacji, okresy przechowywania

Dane osobowe użytkownika są przechowywane w bezpiecznych lokalizacjach i na serwerach znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. My lub nasi usługodawcy możemy korzystać z serwerów znajdujących się również w Stanach Zjednoczonych w celu tworzenia kopii zapasowych lub przechowywania awaryjnego dla tej Witryny. Wszelkie zapisy elektroniczne generowane przez nas lub naszych usługodawców w związku z interakcjami użytkownika z Witryną mogą być przechowywane na tych serwerach. W związku z tym dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane, przetwarzane i przechowywane poza krajem użytkownika, a w rezultacie mogą być dostępne dla organów rządowych na mocy zgodnych z prawem nakazów i obowiązujących tam przepisów. Użytkownik może uzyskać informacje i zadać pytania dotyczące naszych praktyk związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem privacy@bicworld.com.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w momencie podania tych danych osobowych oraz do wszelkich nowych celów określonych i zaakceptowanych przez użytkownika, przez odpowiedni okres czasu.

Obejmuje to, na przykład, potrzebę spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych, sprawozdawczych lub monitorowania prawnego, lub w celu ustalenia lub obrony roszczeń prawnych.

Określając odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika, cele, dla których będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób, a także obowiązujące wymogi prawne.

10. Kontaktowanie się z nami w sprawie niniejszej Informacji o polityce prywatności lub danych osobowych użytkownika

Pytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności, gromadzenia lub dokładności danych osobowych użytkownika, wykorzystywania lub ujawniania informacji można kierować do naszego inspektora ochrony danych: privacy@bicworld.com lub na następujący adres pocztowy: Grupa BIC, Inspektor ochrony danych, Dział prawny, Société BIC, 12 boulevard Victor Hugo, 92611 Clichy Cedex, Francja.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych, ale zalecamy skontaktowanie się z nami przed wykonaniem tej czynności, ponieważ możemy być w stanie rozwiązać wszelkie kwestie bezpośrednio z użytkownikiem w bardziej efektywny sposób.

11. Zmiany

Niniejsze powiadomienie może ulec zmianie według naszego wyłącznego uznania. Należy okresowo sprawdzać niniejszą Witrynę pod kątem zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie po ich wejściu w życie. Dalszy dostęp i/lub korzystanie z Witryny po takiej zmianie oznacza akceptację zmienionego powiadomienia.